Poniżej zamieszczony jest modułowy opis szkolenia.


Definicje i podstawowe określenia

    Cel:  uczestnicy posługują się jednolitym słownictwem w zakresie definicji pojęć związanych z sytuacją konfliktową

Tak jak nie można się nie komunikować tak nie można nie wywierać wpływu. Jesteśmy nieustannie pod wpływem różnorodnych czynników i jednocześnie sami wywieramy wpływ na nasze otoczenie.

Ten moduł oparty jest na wykładzie ilustrującym i otwartej dyskusji.


Charakterystyka konfliktu

    Cel: uczestnicy znają podstawowe sposoby definiowania sytuacji sprzyjającej powstaniu konfliktu, potrafią rozpoznać i porządkować analizowane elementy.

Warunki sprzyjające powstawaniu konfliktu takie jak: istnienie wyodrębnionych stron o odmiennych dążeniach, przy jednoczesnej współzależności stron (osiąganie celów jednej ze stron jest utrudniane/uniemożliwiane przez drugą stron realizującą swoje cele).

Po raz pierwszy uczestnicy podejmują próbę intuicyjnego rozpoznania warunków sprzyjających powstaniu konfliktu. Ćwiczenia w parach.


Typowe zachowania ludzi w sytuacji konfliktu.

    Cel: uczestnicy poznają charakterystyczne zachowania ludzi według terminologii zaproponowanej w badaniu Thomasa-Kilmanna.

Uczestnicy przechodzą badanie TKI i otrzymują komentarz zwrotny trenera.


Eskalacja konfliktu i utrata zaufania

    Cel: uczestnicy rozumieją wpływ różnych czynników na pogłębienie konfliktu i poznają konsekwencje utraty zaufania.

Usztywnienie stanowisk, operowanie stereotypami, brak spójności pomiędzy czynami a działaniami,  osobiste zaangażowanie, ograniczanie opcji, dążenie do zniszczenia przeciwnika to najczęściej diagnozowane czynniki eskalacji konfliktu w grupie.

Podział na obszar emocji, percepcji i społecznego funkcjonowania.

Uczestnicy identyfikują wybrane elementy w przygotowanych opisach sytuacji (case study) i opracowują rozwiązania alternatywne


Analiza konfliktu

    Cel: Uczestnicy znają klasyfikację konfliktu ze względu na ich źródła.

Moduł poświęcony prezentacji źródeł powstawania konfliktu i wynikających z tego konsekwencji dla kształtu i przebiegu konfliktu

Konflikt Danych, Konflikt Relacji, Konflikt Interesów, Konflikt Wartości i Konflikt Strukturalny. Moduł ten dostarcza również okazji do ćwiczenia umiejętności obserwacji i prowadzenia bezpośredniej analizy obserwowanej sytuacji w celu ujawnienia wszystkich stron konfliktu. Praca w zespołach trzyosobowych – para z obserwatorem.


Wstęp do metod rozwiązywania konfliktów

    Cel: uczestnicy potrafią rozpoznać odpowiednią metodę rozwiązani konfliktu

Uczestnicy aktywnie stosują poznane metody w ramach pracy ze studium przypadku. Na zakończenie komentarz trenera.


Czy konflikt jest zawsze „zły”

    Cel:  Uczestnicy znają  i  rozpoznają elementy oceny rangi i znaczenia konfliktu oraz jego wpływu na funkcjonowanie grupy

Poszukiwanie pozytywnych efektów sytuacji konfliktowej (ujawnienie stanowisk, upowszechnienie informacji itp.)

Ćwiczeniem pomocniczym jest w tym module analiza interesów stron konfliktu zmierzająca do analizy interesów wspólnych, rozłącznych (ale nie sprzecznych) i sprzecznych.


Kodeks postępowania

    Cel:  Uczestnicy przeprowadzają syntezę przyczyn powstawania i sposobów rozwiązywania konfliktów połączoną z analizą metod postępowania w obliczu sytuacji konfliktowej

Umiejętność rozpoznawania charakterystyki konfliktu ze względu na źródło jego powstania pomaga w precyzyjnym dopasowaniu odpowiedniego działania. Uczestnicy tworzą własny, siedmiopunktowy kodeks postępowania w obliczu sytuacji konfliktowej jako formę podsumowania zdobytej wiedzy i przećwiczonych umiejętności.

Konflikty - rozwiązywanie konfliktów w zespole poziom podstawowy

zapytaj nas o ofertęmailto:office@sbs-training.pl?subject=Prosz%C4%99%20o%20prze%C5%82anie%20oferty%20treningu%20konflikty%20w%20zespole%20poziom%20podstatowy
SprzedażSprzeda%C5%BC.html
NegocjacjeNegocjacje.html
Komunikacja i współpracaKomunikacja.html
KierowanieKierowanie.html

Nasza oferta:

KonfliktyKonflikty.html
Umiejętności osobisteUmiej%C4%99tno%C5%9Bci_osobiste.html
Cykle rozwojowe   Cykle_rozwojowe.html
Train the trainerTrain_the_trainer.html
DużeGrupyDuzeGrupy.html
Wynajem umiejętnościWynajem_umiej%C4%99tno%C5%9Bci.html

© Copyright - SBS 2011